Obnova pieskových spoločenstiev na lokalite Široká

Obnova pieskových spoločenstiev na lokalite Široká

Súčasťou Záhoria nie sú len pre mnohých neodmysliteľné borovicové lesy, ale i nelesné prírodné spoločenstvá  napríklad panónske pieskové duny. Tieto spoločenstvá sa na Slovensku nachádzajú len na území Borskej nížiny, kde je sústredený výskyt kyslých kremičitých pieskových dún. Jedno z takýchto zaujímavých území je i lokalita Široká nachádzajúca sa vo Vojenskom priestore Záhorie v blízkosti Malaciek. Toto územie bolo v roku 2004 vyhlásené za územie európskeho významu SKUEV0119 Široká, v roku 2021 bolo vyhlasené za Chránený areál. Chránené územie Široká je výnimočné tým, že sa tu nachádzajú vzácne nelesné biotopy európskeho významu Pi1 Vnútrozemské panónske pieskové duny (kód NATURA 2340*) a mozaikovito Pi2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch (kód NATURA 6120*). Na týchto biotopoch sa vyskytuje množstvo vzácnych pieskomilných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú v rámci celej Európy veľmi ohrozené práve z dôvodu že sú práve viazané len na takéto prírodné spoločenstvá. Pre udržanie priaznivého stavu predmetných biotopov je nevyhnutné pravidelne odstraňovať náletové dreviny, v danom prípade borovice lesné, ktoré postupne obsadzujú nelesné spoločenstvá a zvýšeným zatienením a opadom kyslého ihličia ohrozujú predmety ochrany v CHA Široká. Zároveň je pre udržanie priaznivého stavu biotopov dôležité pomiestne narušovanie vegetačného krytu.

Obr. č. 1: Biotop pieskových dún v zlom stave s pokročilou sukcesiou borovice lesnej.  Vzácne  pieskomilné druhy rastlín, húb a na nich viazané živočíchy sú postupne vytláčané a strácajú svoje nelesné prostredie. V takýchto polygónoch sa bude navrhovať aktívny manažment – odstraňovanie náletových drevín, odstraňovanie opadanky, stariny a čiastočné narúšanie vegetačného krytu. Na ploche sa ponechá dohodnutý počet stromov významných z pohľadu ochrany prírody a správcu lokality.

Obr. č. 2: Interiér pod plochami husto porastenými borovicou lesnou, kedy zatienenie a opad ihličia menia pôvodne pestrý rastlinný kryt na chudobné spoločenstvá, kde rastie iba minimum bežných druhov. Takéto zárasty budú predmetom aktívneho manažmentu.

            V minulosti bola dotknutá dopadová plocha oveľa viac využívaná pre potrebu armády, kedy prejazdy pásovej techniky a narúšanie krytu po lokálnych výbuchoch munície malo pozitívny vplyv na biotop pieskových dún s jeho typickými druhmi rastlín a živočíchov. Je to paradox, ale práve táto deštruktívna činnosť udržiavala mozaikovito narúšanú lokalitu, na ktorej sa vytvárali miesta s otvoreným pieskom, kde sa postupne uchytávali pionierske pieskomilné rastliny. Dnes je plocha oveľa menej využívaná pre potrebu armády a postupne začína na niektorých miestach (predovšetkým vo východnej časti územia) zarastať náletovou borovicou lesnou, čo má nežiadúci vplyv na rastlinné a živočíšne spoločenstvá pieskových dún.

Obr. č. 3 Porovnanie súčastného a historického stavu lokality Široká

Obr. č. 4: Biotop pieskových dún v optimálnom stave s bohatými zárastami kriticky ohrozeného kavyľa piesočného (Stipa borysthenica) a vzácnych sprievodných pieskomilných druhov rastlín. Stav a vývoj biotopov týchto zachovalých biotopov  bude neustále monitorovaný a zasahovať sa bude iba v prípade, že by v budúcnosti nastali negatívne zmeny v priaznivom stave biotopov. Všetky manažmentové opatrenia pre zabezpečenie ochrany biotopov budú realizované s ohľadom na výskyt vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov.

Riešením je postupné odstraňovanie náletových drevín (borovice lesnej) v mimohniezdnom období. Dôležité je odstrániť aj často hrubú vrstvu opadanky ihličia a stariny. Tieto činnosti však treba robiť postupne, mozaikovito s ponechávaním solitérnych stromov predovšetkým dubov a starých borovíc, prípadne skupín stromov, tak aby sa plocha príliš neotvorila. Manažmentovým aktivitám predchádzal podrobný monitoring stavu biotopov a druhov vyskytujúcich sa v sledovanom území. Všetky manažmenty na sledovanej lokalite sú realizované podľa schváleného Programu starostlivosti pre CHA Široká. V zimnom období sa v území európskeho významu SKUEV0119 Široká (CHA Široká) v zmysle schváleného Programu starostlivosti budú vykonávať mozaikovité výruby náletových drevín (borovice lesnej). Z lokality bude následne odstraňovaná biomasa (zvyšky po výruboch, hrabanka) ktorá predstavuje nežiadúci zdroj živín pre vzácne nelesné biotopy.

Manažmentové opatrenia sa realizujú v rámci Operačný program Kvalita životného prostredia v súčinnosti s MOSR a VLM SR.