Zahŕňa slovenský úsek rieky Moravy od obce Brodské po sútok s Dunajom pri Devíne, vrátane záplavového územia pri hraniciach s Rakúskom a Českou republikou. Lokalita reprezentuje dobre zachovalý komplex tokov, riečnych ramien, kanálov, periodických mlák, druhovo bohatých aluviálnych lúk, ostricových porastov, lužných lesov, pasienkov a pieskových dún. Prevažná časť lokality leží v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a zahŕňa aj niektoré maloplošné chránené územia, napr. Chránený areál Devínske alúvium Moravy a národné prírodné rezervácie Dolný les a Horný les. Niva Moravy je jedným z posledných území v Európe, kde práve tradičný spôsob obhospodarovania krajiny umožnil zachovanie vysokej biodiverzity. Územie je ohrozené najmä plánovanou výstavbou ciest a mostov cez rieku Moravu a pripravovaným projektom výstavby kanála Dunaj–Odra–Labe. Ramsarská lokalita sa prekrýva s navrhovaným Chráneným vtáčím územím Morava (83,1 %).

Významná fauna: mihuľa ukrajinská , hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, kolok veľký, kapor sazan, mlok veľký, kačica chrapačka, hus divá, bučiak trsťový, bocian čierny, kaňa popolavá, haja tmavá, hvizdák veľký, bobor vodný, hraboš severský a iné.

Významná flóra: bleduľa letná, scila viedenská, hrachor panónsky, horec pľúcny, plamienok celistvolistý, leknovec štítnatý a iné.