Činnosť Správy CHKO Záhorie

Správa CHKO Záhorie je organizačnou zložkou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky  (ŠOP  SR).

ŠOP SR je príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje najmä odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Činnosť ŠOP SR sa v rámci ochrany prírody a krajiny člení na tieto úseky:
a) všeobecná a osobitná územná ochrana prírody a krajiny,
b) všeobecná a osobitná druhová ochrana živočíchov a rastlín,
c) osobitná druhová ochrana nerastov a skamenelín,
d) ochrana drevín,
e) environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia,
f) monitoring a informatika,
g) dokumentácia.

Základnou úlohou Správy CHKO  je priamy výkon ochrany prírody a krajiny v rámci stanovenej územnej pôsobnosti.

Pôsobnosť Správy CHKO Záhorie

Pôsobnosť Správy CHKO Záhorie

Územná pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody SR.