Alúvium Rudavy je považované za jedno z najzachovalejších malých nížinných riečnych ekosystémov na Slovensku. Rieka Rudava a jej prítok Rudavka pretekajúce cez viate piesky Záhorskej nížiny tu vytvárajú meandre, vďaka ktorým sa vytvorili mokrade, rašeliniská a slatiny.Územie má mimoriadny význam pre niektoré druhy živočíchov,  migráciu a reprodukciu rýb, reprodukciu obojživelníkov, reprodukciu a zimovanie vtákov, ale aj vážok a iných vodných bezstavovcov.

Významná fauna: mihuľa ukrajinská, ploska pásavá, mlok obyčajný

Významná flóra: hľuzovec Loeselov, močiarka riečna, rosička okrúhlolistá