CHA Široká

 

Názov: Chránený areál Široká
Vyhlásenie CHÚ:
Nariadením vlády SR č. 35/2021 Z. z.
Výmera: 203,57 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Bažantnica
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 2
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody:

Vyhlasovací predpis.

Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný a schválený.
Ochranné pásmo: žiadne

Predmet ochrany prírody:

  • Biotopy európskeho významu: Pi 1 Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340*) a Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260*).
  • Biotop národného významu: Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy.
  • Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus).
  • Biotopy druhov živočíchov národného významu: užovka hladká (Coronella austriaca), ropucha zelená (Bufo viridis), jašterica zelená (Lacerta viridis), netopier Brandtov (Myotis brandti), netopier fúzatý (Myotis mystacinus), netopier hrdzavý (Nyctalus noctula), očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový (Hipparchia semele), vretienka smldníková (Zygaena cynarae), kováčik (Ampedus ruficeps), slepúch lámavý (Anguis fragilis).
  • Biotopy druhov rastlín národného významu: kolenec jarný (Spergula morisonii), kavyľ piesočný (Stipa borysthenica), tezdálka piesočná (Teesdalia nudicaulis).