Zavodňovanie lokality Ciglát

Územiu Ciglát v k.ú. Moravský sv. Ján dominuje pôvodné riečne rameno Moravy ako relikt vývoja jej nivy. Dokazuje postupne posúvanie nivy Moravy od Karpát do stredu Viedenskej panvy. V 20. storočí bolo toto 1,3 km dlhé torzo ramena Moravy odrezané od hydrologickej siete dvomi melioračnými kanálmi. A drenovali zvýšenú vodnú hladinu z mokrade do takej miery že ramena vysychalo.

Správa CHKO Záhorie sa pokúša zastaviť úbytok vody z ramena čiastočným presmerovaním z oboch recipientov do torza pôvodného ramena Moravy. V rámci projektu Alpsko – Karpatský riečny koridor (ACRC) Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko – karpatského riečneho koridoru Program: INTERREG Slovensko-Rakúsko (ITMS kód: 305021R191) bol obnovený odber pre napájanie 25 ha depresii Ciglátu (k.ú. Moravský sv. Ján). Opätovne sa zavodňuje depresia pretekajúca kosnými lúkami a jelšovým lesom.