Zavodňovanie Devínskeho jazera

Zavodňovanie Devínskeho jazera

Na Záhorskej nížine prebiehajúca klimatická zmena poukázala na problémy spojené s hospodárením vodou v krajine. Hydrotechnické úpravy tokov a meliorácie v 60 až 70 rokoch 20. storočia boli zamerané na urýchlenie odvádzania vody z krajiny z dôvodu intenzifikácie hospodárenia. Následkom týchto zásahov absencia zrážok počas vegetačnej doby v rokoch 2012 – 2018 každoročne vysychali dokonca aj astatické mokrade.

Správa CHKO Záhorie s veľmi limitovanými možnostiam sa pokúša zastaviť úbytok vody z krajiny jej čiastočným presmerovaním z recipientu Zohorský kanál do Devínskeho jazera. V rámci projektu Alpsko – Karpatský riečny koridor (ACRC) Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko – karpatského riečneho koridoru Program: INTERREG Slovensko-Rakúsko (ITMS kód: 305021R191) bol obnovený odber vody do 188 ha depresii Devínskeho jazera (k.ú. Stupava, Vysoká pri Morave, Záhorská Bystrica, Mast III).

Hladina napúšťanej vody rešpektuje súčasné obhospodarovanie týchto lokalít vo forme kosných lúk.