Voľná pracovná pozícia – Zoológ

Voľná pracovná pozícia – Zoológ

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje voľné pracovné miesto

      Zoológ

Pracovisko:

Správa CHKO Záhorie, Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, so zameraním na prírodné vedy
 • prax so zameraním na zoológiu,
 • znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • vodičský preukaz typu B,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý, práca s programami GIS a databázami,
 • znalosť anglického jazyka vítaná (v písomnej aj komunikačnej forme),
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.

Náplň práce:

Zamestnanec na uvedenej pozícii:

 • Vypracováva odborné stanoviská pre stavebné činnosti výrobného aj nevýrobného charakteru, vrátane inžinierskych sietí. V tejto súvislosti sleduje a rieši ich negatívny dopad na prírodné prostredie predovšetkým na zoocenózy.
 • Poznať a v praxi pri ochrane prírody uplatňovať zákon o ochrane prírody a krajiny, ako i odborné podklady. Dobre poznať územie CHKO Záhorie vrátane územnej pôsobnosti s dôrazom na výskyt vzácnych, chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ich biotopov, stavu hniezdísk a pod.
 • Zabezpečovať dokumentáciu stavu územia (textovú, databázovú, fotografickú, mapovú atď.) s osobitným zameraním na MCHÚ, územia Natura 2000, genofondové plochy, osobitne chránené časti prírody, rastliny a živočíchy.
 • Vykonávať činnosti súvisiace so sledovaním stavu biocenóz s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov fauny a flóry napĺňať získané údaje do databázy KIMS (komplexný informačný a monitorovací systém ŠOPSR).
 • Zabezpečuje starostlivosť o náučno-informačné panely, náučné chodníky, náučné lokality, informačné strediská ochrany prírody, vybudované na území spravovanom Správou CHKO Záhorie. Rieši otázky súvisiace s vydávaním náučno-informačno-propagačných materiálov ochrany prírody.
 • Spolupracuje s vedeckými inštitúciami, vysokými školami zameranými na ochranu prírody, revitalizácie mokradí a iných vzácnych prostredí pre živočíchy.
 • Vypracováva Programy starostlivosti o chránené územia a chránené druhy
 • Propaguje ochranu prírody.
 • Vypracováva odborné stanoviská pre orgány ochrany prírody.

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia na dobu neurčitú.

Plánovaný nástup: dohodou

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 1 129 EUR.

Požadované dokumenty posielajte emailom na adresu: jozef.kovarik@sopsr.sk .

 Kontaktná osoba:

JUDr. Jozef Kovarik, riaditeľ S CHKO Záhorie

Tel.: +421 911 892 477