Voľná pracovná pozícia – Strážca/Strážkyňa

Voľná pracovná pozícia – Strážca/Strážkyňa

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje pracovnú pozíciu

 STRÁŽCA/STRÁŽKYŇA

pracovisko Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie v Malackách

Požiadavky:

 • Predpísané: úplné stredoškolské s maturitou, zameranie prírodovedné;
 • Práca s počítačom na úrovni pokročilý;
 • Vodičský preukaz typu B, aktívne využívanie služobného motorového vozidla;
 • Bezúhonnosť;
 • Znalosti cudzích jazykov sú vítané.

Pracovná náplň uchádzača:

 • Je zodpovedný za výkon strážnej služby a stav značenia územia CHKO Záhorie, územiach Natura 2000 a vo voľnej krajine v územnej pôsobnosti CHKO Záhorie
 • Poznať a v praxi pri ochrane prírody uplatňovať zákon o ochrane prírody a krajiny, ako i odborné podklady. Dobre poznať územie CHKO Záhorie vrátane územnej pôsobnosti s dôrazom na výskyt vzácnych, chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ich biotopov, stavu hniezdísk a pod.
 • Prakticky, priamo v teréne, zabezpečovať ochranu prírody, resp. jej jednotlivých častí a prvkov, a to jednak iniciatívne a jednak na základe príkazov nadriadeného pracovníka.
 • Spolupracovať s odbornými pracovníkmi CHKO Záhorie, orgánmi štátnej správy, odbornými organizáciami a dobrovoľnými organizáciami pri ochrane prírody.
 • Spolupracovať pri zabezpečovaní starostlivosti o poranené živočíchy so záchrannými a rehabilitačnými stanicami v územnej kompetencii S CHKO Záhorie a blízkom okolí.
 • Spolupracovať pri zabezpečovaní starostlivosti o chránené územia, pri zabezpečovaní prieskumných prác a monitoringu.
 • Podieľať sa na plnení úloh environmentálnej výchovy a propagácii myšlienok ochrany prírody a životného prostredia. Za týmto účelom spolupracuje so školami, dobrovoľnými členmi  SZOPK, obyvateľstvom atď.
 • Zabezpečovať dokumentáciu stavu územia (textovú, databázovú, fotografickú, mapovú atď.) s osobitným zameraním na MCHÚ, územia Natura 2000, genofondové plochy, osobitne chránené časti prírody, rastliny a živočíchy.
 • Vykonávať činnosti súvisiace so sledovaním stavu biocenóz s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov fauny a flóry napĺňať získané údaje do databázy KIMS (komplexný informačný a monitorovací systém ŠOPSR).
 • Pochôdzkami uskutočňovať systematický dozor a kontrolu.
 • Podľa potreby vykonávať sprievodcovskú službu pre návštevníkov.
 • Podieľať sa na kontrole a údržbe budovy a ostatného nehnuteľného majetku v územnej kompetencii S CHKO Záhorie.
 • Podieľať sa na starostlivosti o trávniky, stromy a kry na pozemku S CHKO Záhorie.
 • Podieľať sa na budovaní, údržbe, obnove náučných chodníkov a informačných panelov v územnej pôsobnosti S CHKO Záhorie
 • V rámci organizačného útvaru spolupracovať pri napĺňaní webovej a facebookovej stránky S CHKO Záhorie.

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • Možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup: 15.4.2024

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je v 5. platovej triede v prvom platovom stupni 839,50 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite najneskôr do 31.3.2024 na e-mailovú adresu: jozef.kovarik@sopsr.sk

Kontaktná osoba:

JUDr. Jozef Kovarik., riaditeľ S CHKO Záhorie

Tel.: +421 911 892 477