Voľná pracovná pozícia – ODBORNO-TECHNICKÝ/Á ZAMESTNANEC/KYŇA (pre hendikepované živočíchy)

Voľná pracovná pozícia – ODBORNO-TECHNICKÝ/Á ZAMESTNANEC/KYŇA (pre hendikepované živočíchy)

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje pracovnú pozíciu

 ODBORNO-TECHNICKÝ/Á ZAMESTNANEC/KYŇA (pre hendikepované živočíchy)

Pracovisko Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie v Malackách

 Požiadavky:

 • Predpísané: úplné stredoškolské s maturitou, zameranie prírodovedné;
 • Práca s počítačom na úrovni pokročilý;
 • Vodičský preukaz typu B;
 • Bezúhonnosť;
 • Znalosti cudzích jazykov sú vítané.

Pracovná náplň uchádzača:

 • Zabezpečuje starostlivosť o hendikepované živočíchy vrátane ich transportu v územnej pôsobnosti S CHKO Záhorie.
 • Zabezpečuje pohotovosť pre hendikepované živočíchy
 • Spolupracuje pri zabezpečovaní starostlivosti o poranené živočíchy so záchrannými a rehabilitačnými stanicami v územnej kompetencii S CHKO Záhorie a blízkom okolí.
 • Vykonáva činnosti súvisiace so sledovaním stavu biocenóz s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov fauny a flóry napĺňanie údajov do databázy KIMS (komplexný informačný a monitorovací systém ŠOPSR).
 • Zabezpečuje kontrolu a údržbu budovy a ostatného nehnuteľného majetku v územnej kompetencii S CHKO Záhorie.
 • Zabezpečuje starostlivosť o areál S CHKO Záhorie (kosenie, údržba) a o pridelené samostatné motorové vozidlo/á.
 • Podieľa sa na manažmentových opatreniach v chránených územiach v územnej kompetencii správy.
 • Podieľa sa na plnení úloh environmentálnej výchovy v pôsobnosti správy.
 • Podieľa sa na výchovných podujatiach zameraných na ochranu prírody a krajiny v územnej pôsobnosti správy.
 • Zabezpečuje resp. sa podieľa na budovaní, údržbe, obnove náučných chodníkov a informačných panelov v územnej pôsobnosti S CHKO Záhorie
 • Získava interné a externé informácie o stave prírody, oboznamuje sa s chránenými časťami v území a územnej pôsobnosti CHKO Záhorie a získané informácie transformuje do aktivít v rámci environmentálnej výchovy, interných odborných podkladov S CHKO Záhorie a informačného systému KIMS.
 • V rámci organizačného útvaru spolupracuje pri napĺňaní webovej a facebookovej stránky S CHKO Záhorie.

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup: 1. december 2023

Pracovný pomer bude uzatvorený do dobu určitú 1 rok. Po ukončení doby určitej (1 rok)  je možnosť uzatvorenia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je v 5. platovej triede v prvom platovom stupni 839,50 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite najneskôr do 15.11.2023 na e-mailovú adresu: tomas.olsovsky@sopsr.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Tomáš Olšovský, PhD., riaditeľ S CHKO Záhorie

Tel.: +421 911 892 477