Správa CHKO Záhorie pokračuje v odstraňovaní inváznych rastlín pri rieke Rudave

Správa CHKO Záhorie pokračuje v odstraňovaní inváznych rastlín pri rieke Rudave

Minulý týždeň  zamestnanci Správy CHKO Záhorie pokračovali v odstraňovaní  pajaseňa žliazkatého a krídlatky v CHA Rudava. Invázne rastliny boli odstraňované mechanicky, bez použitia chémie. Zamestnanci Správy CHKO Záhorie skontrolovali i úspešnosť zásahov na plochách kde sa odstraňovali invázne rastliny v minulosti.

Pajaseň žliazkatý je rýchlorastúci opadavý listnatý strom dorastajúci až do výšky 20-25 m. Je jedným z najrozšírenejších introdukovaných ázijských druhov na Slovensku a v Európe vôbec. Druh má vďaka rýchlemu rastu potenciál tvoriť husté zárasty a vytláčať pôvodnú vegetáciu. Spolupôsobiť môže aj alelopatický účinok výlučkov kôry koreňov, ktorý reguluje uchytenie konkurenčných druhov.

Krídlatka je trváca, dvojdomá rastlina pôvodom z východnej Ázie, ktorá vytvára na miestach svojho výskytu rozsiahle nepreniknuteľné porasty krovitého vzrastu s výškou viac ako 100 cm. Na Slovensku sa najčastejšie vyskytuje pozdĺž vodných tokov a ciest, na synantropných stanovištiach, v intravilánoch miest a obcí. Pozdĺž tokov sa postupne šíri aj do horských dolín, kde vytláča pôvodné druhy. Poškodzuje pôvodné brehové spoločenstvá zhoršovaním ich svetelných podmienok, zmenami v pôdnych podmienkach a produkciou allelochemikálií.