PR Zelienka

Dátum vyhlásenia: 31. 5. 1980

Rozloha: 82,52 ha

Kraj: Trnavský

Okres: Senica

Kataster: Lakšárska Nová Ves

Jedno z posledných zachovaných slatinných rašelinísk medzidunového charakteru. Prevažnú časť výmery rezervácie zaberá slatinná jelšina (Dryopterido cristatae-Alnetum). Veľmi cennou súčasťou územia sú bylinné bezkolencové porasty zo zväzu Molinion caerulae. Slatinná jelšina prechádza do brezovej dúbravy a na zvyšnej ploche sa vyskytujú borovicové lesy. Napriek tomu, že v 80. rokoch poklesla hladina podzemnej vody o viac ako 50 cm a lokalita sa vysušila, nachádza sa tu množstvo vzácnych a chránených druhov rastlín ako ostrica Hartmanova (Carex hartmanii), nátržnica močiarna (Comarum palustre), páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium), perutník močiarny (Hottonia palustris), pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris), bublinatka obyčajná (Utricularia vulgaris), papraď hrebenitá (Dryopteris cristata) a papradník močiarny (Thelypteris palustris). Že je to rašelinisko, dokazuje aj výskyt viacerých druhov rašelinníkov (Sphagnum sp.). Zo živočíchov sa tu dokázal výskyt 160 druhov chrobákov, z nich tri chránené a jeden nový druh pre Slovensko.