PR Zelienka

 

Názov: Prírodná rezervácia Zelienka
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2011 z 21. marca 2011 – účinnosť od 1.4.2011
Výmera: 141,68 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Katastrálne územie: Lakšárska Nová Ves, Šaštín
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
Program starostlivosti o MCHÚ: vypracovaný a schválený
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice PR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

Hranica PR Zelienka je totožná s hranicou územia európskeho významu SKUEV0171 Zelienka. Pôvodná rezervácia (Národná prírodná rezervácia Zelienka) bola vyhlásená už v roku 1980 Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 3479/80-32 z 31.5.1980, s účinnosť od 1.6.1980. Z dôvodu výskytu biotopov a druhov európskeho významu bolo na tejto lokalite vymedzené aj územie európskeho významu. Keďže bolo väčšie ako pôvodná hranica rezervácie tak došlo k jej prevyhláseniu v roku 2011.

 

Predmet ochrany prírody:

  • – biotopov európskeho významu: Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske (kód NATURA 91G0*), Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy (kód NATURA 9190), Ls7.1 Rašeliniskové brezové lesíky (kód NATURA 91D0*), Vo3 Prirodzené dystrofné stojaté vody (kód NATURA 3160), Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (kód NATURA 7140).
  • biotopov národného významu: Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy, Ls7.4 Slatinné jelšové lesy.
  • druhov európskeho významu: vážka Leucorrhinia pectoralis, fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), čík európsky (Misgurnus fossilis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina), skokan ostropyský (Rana arvalis) , skokan zelený (Rana kl. esculenta), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), večernica pozdná (Eptesicus serotinus), večernica pískavá (Pipistrellus pygmaeus), večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier vodný (Myotis daubentonii), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), raniak malý (Nyctalus leisleri)
  • druhov národného významu: ostrica Hartmannova (Carex hartmanii), klinček neskorý (Dianthus serotinus), páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kostrava Dominova (Festuca dominii), perutník močiarny (Hottonia palustris), pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris), zimoľub okolíkatý (Chimaphila umbellata), sitina cibuľkatá (Juncus bulbosus), bublinatka nebadaná (Utricularia australis), bublinatka obyčajná (Utricularia vulgaris), očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový (Hipparchia semele), kováčik (Brachygonus megerlei), húseničiar pižmový (Calosoma sycophanta), zlatoň ligotavý (Cetonischema aeruginosa), fuzáč zavalitý (Ergates faber faber), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis holdhausi), karas zlatistý (Carassius carassius), mlok obyčajný (Triturus vulgaris), ropucha obyčajná (Bufo bufo), piskor lesný (Sorex araneus)