PR Veterník

 

Názov: Prírodná rezervácia Veterník
Vyhlásenie CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6911/1983-32 z 31.10.1983 – účinnosť od 1.1.1984
Výmera: 18,4586 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Katastrálne územie: Skalica
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 4
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004 – 5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.
Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice PR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

Dotknuté územie je súčasťou doplneného národného zoznamu území európskeho významu, ktoré sú uvedené v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 495 z 25.10.2017.

 

Predmet ochrany prírody:

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Xerotermné kroviny (*40A0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu roháč obyčajný (Lucanus cervus), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis).