PR Vanišovec

 

Názov: Prírodná rezervácia Vanišovec
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2012 zo 4. apríla 2012 – účinnosť od 15.5.2012
Výmera: 196,84 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Katastrálne územie: Šaštín
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
Program starostlivosti o MCHÚ: vypracovaný a schválený
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice PR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

Hranica PR Vanišovec je totožná s hranicou územia európskeho významu SKUEV0226 Vanišovec.

 

Predmet ochrany prírody:

  • biotopov európskeho významu: Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske (kód NATURA 91G0*), Ls3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (kód NATURA 91I0*), Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy (kód NATURA 9190), Ls7.1 Rašeliniskové brezové lesíky (kód NATURA 91D0*), Vo3 Prirodzené dystrofné stojaté vody (kód NATURA 3160), Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (kód NATURA 7140).
  • biotopov národného významu: Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy, Ls7.4 Slatinné jelšové lesy.
  • druhov európskeho významu: vážka Leucorrhinia pectoralis, fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina), skokan ostropyský (Rana arvalis), skokan krátkonohý (Rana lessonae), skokan zelený (Rana kl. esculenta), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), užovka hladká (Coronella austriaca), jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), večernica pozdná (Eptesicus serotinus), večernica pískavá (Pipistrellus pygmaeus), netopier obyčajný (Myotis myotis), kuna lesná (Martes martes), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula).
  • druhov národného významu: očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový (Hipparchia semele), kováčik (Brachygonus megerlei), húseničiar pižmový (Calosoma sycophanta), zlatoň ligotavý (Cetonischema aeruginosa), fuzáč zavalitý (Ergates faber faber), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis holdhausi), piskor lesný (Sorex araneus), bielozúbka krpatá (Crocidura suaveolens)