PR Šmolzie

 

Názov: Prírodná rezervácia Šmolzie
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993 – účinnosť od 1.5.1993
Výmera: 45,59 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Suchohrad
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 4
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice PR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

Predmet ochrany prírody:

Pozostatky tvrdého lužného lesa na Záhorskej nížine. Hlavnou drevinou v porastoch je jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a brest hrabolistý (Ulmus minor) s prímesou jelše lepkavej (Alnus glutinosa) a duba letného (Quercus robur). Vo vlhkejších častiach sa vyskytujú aj topole (Populus sp.). Z dvoch strán je rezervácia obklopená vodnými plochami, kanálom a zvyškom starého koryta potoka. Vytvára tak akoby polostrov, izolovaný od okolitej poľnohospodárskej pôdy, čím sa stáva útočiskom pre množstvo živočíchov.