PR Orlovské vŕšky

 

Názov: Prírodná rezervácia Orlovské vŕšky
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2011 z 23. marca 2011 – účinnosť od 1.4.2011
Výmera: 206,92 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Riadok, Malacky
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
Program starostlivosti o MCHÚ: vypracovaný a schválený
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice PR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

Hranica PR Orlovské vŕšky je totožná s hranicou územia európskeho významu SKUEV0169 Orlovské vŕšky.

 

Predmet ochrany prírody:

  • biotopov európskeho významu: Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy (kód NATURA 9190), Vo3 Prirodzené dystrofné stojaté vody (kód NATURA 3160), Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnocaricion alebo Hydrocharicion – zväzy Utricularion vulgaris, Lemnion minoris, Hydrocharition (kód NATURA 3150), Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (kód NATURA 7140), Vo5 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár – zväz Nitellion flexilis (kód NATURA 3140).
  • biotopov národného významu: Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy, Ls7.4 Slatinné jelšové lesy.
  • druhov európskeho významu: pijavica lekárska (Hirudo medicinalis), vážka Leucorrhinia pectoralis, fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), Rhysodes sulcatus, čík európsky (Misgurnus fossilis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina), skokan ostropyský (Rana arvalis), skokan zelený (Rana kl. esculenta), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), užovka hladká (Coronella austriaca), jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), netopier pozdný (Eptesicus serotinus), netopier vodný (Myotis daubentoni), netopier parkový (Pipistrellus nathusii) netopier hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), večernica najmenšia (Pipistrellus pygmaeus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier fúzatý/Brandtov (Myotis mystacinus/brandti), netopier hrdzavý (Nyctalus noctula).
  • druhov národného významu: bublinatka (Utricularia vulgaris), perutník močiarny (Hottonia vulgaris), sitina cibuľkatá pravá (Juncus bulbosus), pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris), kostrava Dominova (Festuca dominii), papraď hrebenatá (Dryopteris cristata), očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový (Hipparchia semele), kováčik (Brachygonus megerlei), húseničiar pižmový (Calosoma sycophanta), zlatoň ligotavý (Cetonischema aeruginosa), fuzáč zavalitý (Ergates faber faber), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis holdhausi), slepúch lámavý (Anguis fragilis), jež bledý (Erinaceus concolor), piskor lesný (Sorex araneus), veverica stromová (Sciurus vulgaris).

 

Fotografie: