PR Nové pole

 

Názov: Prírodná rezervácia Nové pole
Vyhlásenie CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6912/1983-32 z 31.10.1983
Výmera: 6,7738 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Plavecký Mikuláš
Prekryv s inými chránenými územiami: nie je
Stupeň ochrany prírody:
  • 4
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody:

 Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 – účinnosť od 15.5.2004

Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice PR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

Predmet ochrany prírody:

CHÚ je vyhlásené na ochranu nezvyčajného výskytu žltohlava európskeho (Trolius europaeus) na nížine ako aj zvyškov mezofytných slatín  na západnom podhorí Malých Karpát. Na slatinných pôdach sa po vyrúbaní pôvodného jelšového lesa vyvinuli rastlinné spoločenstvá  ako Cirsietum salisburgensis, Filipenduletum ulmariae, Caricetum appropinquatae. Z ďalších vzácnejších rastlinných druhov sa tu vyskytujú Salix rosmarinifolia, Iris sibirica, Lathyrus pannonicus, Silaum silaus.