PR Jasenácke

 

Názov: Prírodná rezervácia Jasenácke
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 2/2011 z 21. marca 2011
Výmera: 49,92 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Katastrálne územie: Lakšárska Nová Ves
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
Program starostlivosti o MCHÚ: vypracovaný a schválený
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice PR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

Hranica PR Jasenácke je totožná s hranicou územia európskeho významu SKUEV0120 Jasenácke.

 

Predmet ochrany prírody:

  • biotopov európskeho významu: Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske (kód NATURA 91G0*), Ls3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (kód NATURA 91I0*), Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy (kód NATURA 9190), Vo3 Prirodzené dystrofné stojaté vody (kód NATURA 3160), Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (kód NATURA 7140).
  • biotopov národného významu: Ls7.4 Slatinné jelšové lesy, Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd.
  • druhov európskeho významu: vážka (Leucorrhinia pectoralis), pijavica lekárska (Hirudo medicinalis), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina), skokan ostropyský (Rana arvalis), skokan zelený (Rana kl. esculenta), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), jašterica bystrá (Lacerta agilis), večernica pozdná (Eptesicus serotinus), večernica pískavá (Pipistrellus pygmaeus), večernica parková (Pipistrellus nathusii), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier fúzatý/Brandtov (Myotis mystacinus/brandti), večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), netopier vodný (Myotis daubentonii), plch lieskový (Muscardinus avellanarius)
  • druhov národného významu: očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový (Hipparchia semele), kováčik (Brachygonus megerlei), húseničiar pižmový (Calosoma sycophanta), zlatoň ligotavý (Cetonischema aeruginosa), fuzáč zavalitý (Ergates faber faber), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis holdhausi), slepúch lámavý (Anguis fragilis), piskor lesný (Sorex araneus), veverica stromová (Sciurus vulgaris), bielozúbka bielobruchá (Crocidura leucodon), bielozúbka krpatá (Crocidura suaveolens), konvalinka voňavá (Convallaria majalis), kostrava Dominova (Festuca dominii), perutník močiarny (Hottonia palustris), pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris), sitina cibuľkatá (Juncus bulbosus), tavoľník vŕbolistý (Spirea salicifolia), bublinatka nebadaná (Utricularia australis), veronika štítovitá (Veronica scutellata).