PR Bogdalický vrch

 

Názov: Prírodná rezervácia Bogdalický vrch
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 z 23. marca 1993
Výmera: 33,20 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Suchohrad
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 4
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice PR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

Celé územie PR Bogdalický vrch tvorí súčasť územia európskeho významu SKUEV0124 Bogdalický vrch, ktoré zahŕňa aj niektoré susedné plochy.

 

Predmet ochrany prírody:

Zvyšky pôvodného tvrdého lužného lesa obklopuje poľnohospodárska krajina, čím vytvárajú vynikajúce útočisko pre rôzne druhy živočíchov. Hlavnou drevinou v porastoch je jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) s prímesou topoľa bieleho (Populus alba), duba letného (Quercus robur) a jelše lepkavej (Alnus glutinosa). Kompaktné stromové porasty sú výborným úkrytom pre stromové netopiere. Cez rezerváciu prechádza zvyšok mŕtveho ramena s pobrežnými porastami vŕb (Salix sp.) a trsťovou vegetáciou, ktorá poskytuje vhodné podmienky pre trstinové hniezdiče, obojživelníky a pre množstvo hmyzu, ktorý slúži ako potrava pre raniaky hrdzavé (Nyctalus noctula).