PR Bezodné

 

Názov: Prírodná rezervácia Bezodné
Vyhlásenie CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, úprava č. 58906/64-osv./2 z 21.8.1964
Výmera: 3,46  ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Plavecký Štvrtok
Prekryv s inými chránenými územiami: územie európskeho významu SKUEV0167 Bezodné
Stupne ochrany prírody:
  • 4,  5
  • mapka,
  • posledný právny predpis, ktorý zmenil stupne ochrany prírody bol Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo:
  • 52,58 ha
  • vyhlásené podľa § 17 – ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z

 

Keďže hranica PR Bezodné nie je totožná s hranicou územia európskeho významu SKUEV0167 Bezodné bude potrebné územie  prevyhlásiť.  Projekt ochrany a Program starostlivosti o PR Bezodné je v štádiu spracovania.

 

Predmet ochrany: Územie predstavuje charakteristický pôvodný prírodný útvar Záhoria, ktorý zahŕňa rastlinné a živočíšne spoločenstvá potoka, pramenišťa, slatinného jelšového lesa, močiarnych a vodných biotopov vrátane ich prechodov do suchších, piesočnatých stanovíšť v okolí. Ide o jeden z posledných prírodných zvyškov takýchto biotopov uprostred skultivovanej krajiny Záhorskej nížiny.