PP Rieka Myjava

 

Názov: Prírodná pamiatka Rieka Myjava
Vyhlásenie CHÚ: VZV KÚ v Trenčíne č. 3/1996 z 11.11.1996 – účinnosťou od 20.2.1997
Výmera: 34,9384 ha
Lokalizácia: Južná časť – , severná časť – 
Kraj: Trenčiansky, Trnavský
Okres: Myjava, Senica
Katastrálne územie: Stará Myjava, Prietrž, Brestovec, Jablonica, Myjava, Osuské, Podbranč
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody:

Pre okres Senica platí Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 – účinnosť od 15.5.2004. Pre časť, ktorá sa prekrýva s ÚEV SKUEV0520 Horný tok Myjavy bolo vydané Opatrenie MŽP SR č. 1/2018 z 29.11.2018, ktorým sa dopĺňa Výnos MŽP č. 3/2004-5.1 (národný zoznam UEV).

Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 8, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 60 m smerom von od hranice PP a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

Chránené územie je tvorené 3 samostatnými časťami, ktoré dokopy zahŕňajú 27 km vodného toku.

 

Predmet ochrany prírody:

Hlavným dôvodom na vyhlásenie chráneného územia bola zachovalosť meandrujúceho koryta rieky Myjavy a jej brehov s typickými stromovými a krovitými porastami. Tieto vlastnosti robia rieku veľmi dôležitou pri prechode živočíchov z oblastí rieky Moravy do Bielych Karpát a takisto pri prečisťovaní vody.