PP Mníchova úboč

 

Názov: Prírodná pamiatka Mníchova úboč
Vyhlásenie CHÚ: Uznesenie plen. zasad. a nariadenie ONV v Senici č. 211 z 26.10.1990
Výmera: 25,2562 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Katastrálne územie: Hradište pod Vrátnom
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 4
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody:

Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004 – 5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 8, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 60 m smerom von od hranice PP a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

Celé územie PP Mníchova úboč patrí do územia európskeho významu SKUEV0903 Kyseľová a Mníchova úboč, ktoré je súčasťou doplneného národného zoznamu území európskeho významu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495 z 25.10.2017.

 

Predmet ochrany prírody:

CHÚ je vyhlásené na ochranu skalnej lesostepi s výskytom vzácnych, ohrozených a chránených xerotermných druhov flóry v geomorfologickom celku Myjavská pahorkatina ako aj cenných geologických skalných útvarov. Skalné útvary sú tu reprezentované stupňovitými terasami tvorené predovšetkým dolomitovými zlepencami a brekciami. Zo vzácnejších rastlín sa tu na trávnatých plochách vyskytujú Stipa joannis, Adonis vernalis, Ophrys holubiana a iné vstavačovité.