PP Kátovské rameno

 

Názov: Prírodná pamiatka Kátovské rameno
Vyhlásenie CHÚ: Nariadenie ONV v Senici č. 62/86 z 25.4.1986
Výmera: 6,05 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Katastrálne územie: Kátov, Holíč
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 5
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný iba ako súčasť programu starostlivosti o územie európskeho významu SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy, ale proces schvaľovania ešte nebol zahájený.
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 8, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 60 m smerom von od hranice PP a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

Celé územie PP Kátovské rameno patrí do územia európskeho významu SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy.

Predmet ochrany prírody:

Chránené územie je vyhlásené na ochranu posledných zvyškov mŕtvych ramien rieky Moravy v južnej časti Dolnomoravského úvalu s výskytom chránených a ohrozených druhov fauny a flóry, viazaných na vodné a močiarne biotopy, ktoré sú dôležité z viacerých hľadísk. Husté porasty brehov tvoria ideálne podmienky na hniezdenie vodného a močiarneho vtáctva. Zo vzácnejších rastlín sa tu nachádza Trapa natans, Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus.