PP Ivánske rameno

 

Názov: Prírodná pamiatka Ivánske rameno
Vyhlásenie CHÚ: Nariadenie ONV v Senici č. 61/86 z 25. apríla 1986
Výmera: 3,08 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Katastrálne územie: Skalica
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 5
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný iba ako súčasť programu starostlivosti o územie európskeho významu SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy, ale proces schvaľovania ešte nebol zahájený.
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 8, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 60 m smerom von od hranice PP a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

Predmet ochrany prírody:

Mŕtve rameno, ako zvyšok pôvodného koryta rieky Moravy, predstavuje jedno z posledných takýchto biotopov na ľavej strane rieky. Husté porasty brehov tvoria ideálne podmienky na hniezdenie vodného a močiarneho vtáctva. Zo vzácnejších rastlín sa tu nachádza Trapa natans, Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus. Rameno je v južnej časti spojené s riekou Moravou a preto je dôležitým miestom pre vytieranie rýb.