PP Chvojnica

 

Názov: Prírodná pamiatka Chvojnica
Vyhlásenie CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu ŽP v Senici č. 750/OÚŽP/1991 z 18.11.1991
Výmera: 31,6 515 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský, Trenčiansky
Okres: Senica, Skalica, Myjava
Katastrálne územie: Častkov, Lopašov, Trnovec, Vlčkovany, Vidovany, Vieska, Chvojnica, Oreské, Močidľany, Radošovce
Prekryv s inými chránenými územiami:
  • CHKO Biele Karpaty – čiastočne
  • navrhované územie európskeho významu SKUEV0901 Havran – čiastočne
Stupeň ochrany prírody:
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody:
  • Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 – účinnosť od 1.8.2003
  • Na území navrhovaného ÚEV Havran – Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004 – 5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 8, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 60 m smerom von od hranice PP a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

PP Chvojnica sa nachádza na území v pôsobnosti 2 organizačných jednotiek ŠOP SR – Správy CHKO Záhorie (k. ú. Trnovec, Močidlany, Vlčkovany, Vidovany, Radošovce, Vieska, Oreské, Lopašov a sčasti k. ú. Častkov) a Správy CHKO Biele Karpaty (najmä k. ú. Chvojnica a sčasti aj k. ú. Častkov).

 

Predmet ochrany prírody:

PP je vyhlásená na ochranu časti zachovalého vodného toku a priľahlého územia.  Je refúgiom hodnotnej teplomilnej pahorkatinnej hydrofauny a vzácne sú tu aj zachovalé prirodzené brehové porasty, ktoré tvoria významný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok. Pôsobí ako prírodná čistička splaškových vôd z okolitej poľnohospodárskej krajiny.