PP Chropovská strž

 

Názov: Prírodná pamiatka Chropovská strž
Vyhlásenie CHÚ: Rozhodnutie Okr. úradu ŽP v Senici č. j. 878/OÚŽP/1993 zo 14.9.1993
Výmera: 47,6631  ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Katastrálne územie: Chropov
Prekryv s inými chránenými územiami: nie
Stupne ochrany prírody:
  • 4
  • posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody je Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 – účinnosť od 15.5.2004
Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 8, zákona 543/2002 Z. z. je ním územie do vzdialenosti 60 m smerom von od hranice PP a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

 

Predmet ochrany prírody:

Prirodzená strž vo flyšovom pásme je zaujímavá významným výskytom skamenelín makrofauny z poslednej transgresie mora v mladších treťohorách. Pozostatky živočíchov z poslednej transgresie mora sa nachádzajú v troch opustených lomoch. Po botanickej stránke je územie refúgiom pre podhorskú flóru, ktorá sa sem sťahuje z okolitého prostredia, keďže je intenzívne poľnohospodársky využívané .Územie teda predstavuje refúgium nielen rastlinných, ale aj živočíšnych druhov, ktoré v okolitej poľnohospodárskej krajine nenachádzajú vhodné podmienky na prežitie. Je tu zachovaná ukážka vývoja podhorských oblastí od treťohôr až po súčasnosť.