NPR Horný les

 

Názov: Národná prírodná rezervácia Horný les
Vyhlásenie CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2650/1981-32 z 30.4.1981
Výmera: 543,02 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Vysoká pri Morave
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný a schválený.
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice NPR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

Celé územie NPR Horný les tvorí takmer celé územie európskeho významu SKUEV0168 Horný les.

 

Predmet ochrany prírody:

V súčasnosti je to najväčší komplex lužného lesa chránený piatym stupňom ochrany v SR a zároveň najväčší lužný les na slovenskej strane rieky Morava. Zachováva pôvodný ráz krajiny s typickými drevinami ako jaseň štíhly a úzkolistý (Fraxinus excelsior, F. angustifolia), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý a väzový (Ulmus minor, U.laevis).

Cenným krajinným prvkom je sieť bočných paralelných ramien rieky Morava s nosným ramenom „Kakvica“. Po oddelení hrádzou obe časti poskytujú výborné študijné plochy na pozorovanie rôznych štádií zazemňovania mŕtvych ramien. Na brehu ramena mokraďovú vegetáciu reprezentuje vŕba biela a popolavá (Salix alba, S. cinerea), topoľ čierny a biely (Populus nigra, P. alba) či jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Prítomnosť hrádze okrem prieniku vody do zvyšnej časti rezervácie zabraňuje aj výraznejšiemu prieniku nepôvodných rastlinných druhov do lesných porastov, ktoré sa ináč hojne vyskytujú v blízkosti brehu rieky. V predhrádznej suchšej oblasti rezervácie sa stal dominantným druhom lesných porastov hrab obyčajný (Carpinus betulus).