NPR Dolný les

 

Názov: Národná prírodná rezervácia Dolný les
Vyhlásenie CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2651/1981-32 z 30.4.1981
Výmera: 186,26 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Vysoká pri Morave
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný a schválený ako súčasť programu starostlivosti o územie európskeho významu SKUEV0313 Devínske jazero.
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice NPR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

Celé územie NPR Dolný les tvorí súčasť územia európskeho významu SKUEV0313 Devínske jazero, ktoré zahŕňa celý komplex lesných a nelesných biotopov v záplavovom území rieky Moravy južne od obce Vysoká pri Morave.  Plánované je preyhlásenie rezervácie na hranice územia európskeho významu.

 

Predmet ochrany prírody:

Komplex mäkkého a prechodného lužného lesa so starými riečnymi ramenami odrezanými od rieky Morava v 20. storočí, ktoré poukazujú na zmeny trasy toku v minulosti. Na rozdiel od Horného lesa je celá táto rezervácia umiestnená v medzihrádzovom priestore. Typické dreviny sú tu vŕba biela (Salix alba), topoľ biely a sivý (Populus alba, P. xcanescens), jaseň štíhly a úzkolistý (Fraxinus excelsior, F. angustifolia), hrab obyčajný (Carpinus betulus). V podraste rovnovekých lesných porastov sa často vyskytuje nepôvodný druh astra novobelgická (Aster novi-belgii).

Spolu s NPR Horný les a 1 200 ha rezervácie Marchauen WWF na území susedného Rakúska je to uchvacujúci najväčší komplex lužného lesa a vodnej plochy v strednej Európe. Najväčšou živočíšnou pozoruhodnosťou oblasti je kolónia bocianov bielych (Ciconia ciconia) pri Marcheggu na rakúskom brehu. Dosahuje počet až 50 hniezdnych párov a patrí tak k najväčším kolóniám v Európe. Susedí s ňou kolónia 200 párov volaviek (Ardea cinerea). Nepravidelne tu hniezdi chavkoš nočný (Nycticorax nyctirocax), najnovšie i výr skalný (Bubo bubo). Pozoruhodná je aj vysoká koncentrácia dravých vtákov, až 10 rôznych hniezdičov. V porastoch starých stromov žije mnoho dutinových hniezdičov. V zime patrí tok rieky na tomto úseku kvôli odľahlosti k najvýznamnejším miestam zimovania vodných vtákov tejto oblasti. Viackrát tu bolo pozorovaných vyše 3000 kačíc divých (Anas platyrhynchos) a vyše 500 kormoránov veľkých (Phalacrocorax carbo).