NPR Červený rybník

 

Názov: Národná prírodná rezervácia Červený rybník
Vyhlásenie CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 25.5.1966, úprava č. 6527/1966-osv./1 z 10.6.1966
Výmera: 118,91 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Katastrálne územie: Lakšárska Nová Ves
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice NPR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

Celé územie NPR Červený rybník tvorí súčasť územia európskeho významu SKUEV0179 Červený rybník, ktoré zahŕňa aj susedné plochy najmä pozdĺž Lakšárskeho potoka a jeho prítoku.

 

Predmet ochrany prírody:

Slatinná jelšina (Carici elongatae-Alnetum) a zvyšky slatinnej lúky s porastami spoločenstiev zväzu Caricion fuscae sú dôvodom ochrany tohto územia. Lúka sa rozprestiera len na 6 ha, kým väčšinu územia tvoria borovicové lesy. V rámci celoplošných lesných a lúčnych meliorácií v 60. rokoch aj táto rezervácia utrpela poklesom hladiny podzemnej vody, no i napriek tomu sa tu stále nachádza veľké množstvo vzácnych a chránených druhov rastlín, ako napríklad vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), hadivka obyčajná (Ophioglossum vulgatum), papraď hrebenitá (Dryopteris cristata), papradník močiarny (Thelypteris palustris), plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum) a tiež viacero druhov rašelinníkov (Sphagnum sp.). Prieskum chrobákov v tejto lokalite dokázal výskyt 247 druhov, z nich 2 chránené a 2 nové druhy pre Slovensko.