NPR Abrod

 

Názov: Národná prírodná rezervácia Abrod
Vyhlásenie CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, úprava č. 58 906/64-osv./1 z 21.8.1964
Výmera: 92,00 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Veľké Leváre
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 4
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný iba ako súčasť programu starostlivosti o územie európskeho významu SKUEV0117 Abrod, ale proces schvaľovania ešte nebol zahájený.
Ochranné pásmo: Podľa §17, ods. 7, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice PR a platí v ňom tretí stupeň ochrany prírody.

 

Celé územie NPR Abrod tvorí súčasť územia európskeho významu SKUEV0117 Abrod, ktoré zahŕňa aj niektoré susedné plochy. Plánujeme chránené územie prevyhlásiť.

 

Predmet ochrany prírody:

Patrí medzi najvýznamnejšie rezervácie Záhorskej nížiny. Sú tu zachované vlhké a slatinné lúky, ktoré sú svojou hodnotou z hľadiska biodiverzity významné pre celé Slovensko. Bezkolencové lúky (zväz Molinion) typické pre toto územie, predstavujú najväčší komplex takýchto lúk na nížinách Slovenska. Výskyt viac ako 480 druhov vyšších rastlín tvorí 15 % z celého druhového spektra Slovenskej republiky a z toho vitálne populácie troch druhov sa nachádzajú iba na tejto lokalite: šašina černastá (Schoenus nigricans), mečík močiarny (Gladiolus palustris) a vstavačovec bledožltý (Dactylorhiza ochroleuca). Rovnako jediný výskyt na Slovensku tu má aj machorast kosáčik plavúňovitý (Drepanocladus lycopodioides) a vreckatá huba pajazýček chlpatý (Trichoglossum hirsutum). Huby neboli doteraz komplexne spracované, ale z dvoch návštev je doložených 40 nových druhov pre SR, dokonca aj jeden úplne nový rod (Pseudobaeospora).

Živočíšnu ríšu reprezentuje 24 druhov rovnokrídlovcov, 150 druhov pavúkov, 35 druhov vážiek (50 % druhovej skladby SR), vyše 800 druhov chrobákov, 54 druhov motýľov s dennou aktivitou (7 z nich je veľmi vzácnych, 34 druhov mäkkýšov (z toho 5 vodných), 5 druhov žiab, 2 druhy plazov, 56 hniezdičov vtákov a 10 druhov cicavcov. Z rezervácie bolo pre Slovensko opísaných 7 nových druhov chrobákov a 2 nové druhy pavúkov. Negatívny vplyv na vodný režim územia mala regulácia potoka Porec v roku 1965. Nedostatok vody sa prejavil najmä vo východnej časti, kde preschla rašelinová vrstva a nastal proces mineralizácie. Napriek tomu z uvedených údajov vyplýva, že táto rezervácia je naozaj významné útočisko močiarnych a rašelinných druhov flóry a fauny v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine.