CHA Vodná nádrž Petrova Ves

 

Názov: Chránený areál Vodná nádrž Petrova Ves
Vyhlásenie CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu životného prostredia v Senici č. 2/1996 z 11.3.1996 – účinnosť od 10.6.1996
Výmera: 34,8036 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Katastrálne územie: Petrova Ves
Prekryv s inými chránenými územiami: nie je
Stupeň ochrany prírody:
  • 4
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Vyhlasovací predpis.
Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: žiadne

 

Predmet ochrany prírody:

Dôvodom na vyhlásenie CHÚ je ochrana významnej ornitologickej lokality s výskytom mnohých chránených, vzácnych a ohrozených hniezdiacich a migrujúcich druhov vtákov. Patrí medzi veľmi významné odpočinkové miesto vtákov na ich migračných cestách. Otvorená vodná hladina a priľahlé brehy poskytujú výborné podmienky na hniezdenie vodných druhov vtákov.