CHA Štepnické rameno

 

Názov: Chránený areál Štepnické rameno
Vyhlásenie CHÚ: Nariadenie Okresného národného výboru v Senici zo 6. októbra 1989 – účinnosť od 1.11.1989
Výmera: 2,1362 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Katastrálne územie: Skalica
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 4 – chránený areál
  • 3 – ochranné pásmo
  • mapka
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný iba ako súčasť programu starostlivosti o územie európskeho významu SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy, ale proces schvaľovania ešte nebol zahájený.
Ochranné pásmo:
  • 5,43 ha
  • Ochranné pásmo chráneného areálu bolo vyhlásené v zmysle §17, ods. 3, zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a platí tam 3. stupeň ochrany prírody podľa §17, ods. 5 zákona

 

Celé územie CHA Štepnické rameno patrí do územia európskeho významu SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy.

 

Predmet ochrany prírody:

CHÚ je zriadené na ochranu posledných zvyškov ramien a jazier ľavobrežnej riečnej nivy rieky Moravy. Územie predstavuje refúgium výskytu viacerých chránených a ohrozených taxónov vodných a močiarnych druhov rastlín a živočíchov. V dnešnej dobe už nie je prepojené s riekou Moravou ako v minulosti. Zo vzácnejších rastlinných druhov sa tu vyskytujú Trapa natans, Butomus umbellatus.