CHA Šranecké piesky

 

Názov: Chránený areál Šranecké piesky
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2012 z 26. októbra 2012 – účinnosť od 15.12.2012
Výmera: 987,59  ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Šranek, Záhorie
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 3
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody:

Vyhlasovací predpis.

Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný a schválený.
Ochranné pásmo: žiadne

 

Celé územie CHA Šranecké piesky sa skladá z 2 území európskeho významu – SKUEV0316 Šranecké piesky a SKUEV1316 Šranecké piesky.

 

Predmet ochrany prírody:

  • biotopov európskeho významu:  Pi1 Vnútrozemské panónske pieskové duny (kód NATURA 2340), Kr1 Vresoviská (kód NATURA 4030), Ls3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na
    spraši a piesku (kód NATURA 91I0*)
  • biotopu národného významu: Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy
  • druhov európskeho významu: modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus), pižmovec hnedý (Osmoderma eremita), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), užovka hladká (Coronella austriaca), ropucha zelená (Bufo viridis), jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier Brandtov (Myotis brandti), netopier fúzatý (Myotis mystacinus), netopier hrdzavý (Nyctalus noctula), netopier stromový (Nyctalus leisleri), netopier hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus).
  • druhov národného významu: klinček neskorý (Dianthus serotinus), gypsomilka zväzkovitá piesočná (Gypsophylla fastigiata subsp. arenaria), kostrava Dominova (Festuca Dominii), poniklec lúčny český (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica), sklerant trváci (Scleranthus perennis), hadomor purpurový (Scorzonera purpurea), kolenec jarný (Spergula morisonii), tezdálka piesočná (Teesdalia nudicaulis), vstavač počerný pravý (Orchis ustulata subsp. ustulata), kosatec dvojfarebný (Iris variegata), hríb Quéletov (Boletus queletii), hríb purpurový (Boletus rhodoxanthus), drobuľka pieskomilná (Psathyrella ammophila), sliziak ružový (Gomphidius roseus), lupeňopórovec červenožltý (Phylloporus rhodoxanthus), mravcolev stromový (Dendroleon pantherinus),
    mravcolev (Myrmeleon formicarius), mravcolev (Myrmeleon inconspicuus), pamodlivka dlhokrká (Mantispa styriaca), očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový (Hipparchia semele), očkáň piesočný (Hipparchia statilinus), očkáň hájový (Hyponephele lupina), vretienka smldníková (Zygaena cynarae), kováčik (Brachygonus megerlei), húseničiar pižmový (Calosoma sycophanta), zlatoň ligotavý (Cetonischema aeruginosa), fuzáč zavalitý (Ergates faber faber), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis holdhausi), krasoň (Dicerca moesta), potemník (Menephilus cylindricus), fuzáč (Purpuricenus kaehleri), pestroš (Aporthopleura sanguinicollis), kováčik (Brachygonus megerlei), kováčik (Ampedus ruficeps), kováčik (Lacon querceus), krasoň dubový (Eurythyrea quercus), májka obyčajná (Meloe proscarabeus), májka fialová (Meloe violaceus), májka (Meloe rugosus), pamodlivka dlhokrká (Mantispa styriaca), slepúch lámavý (Anguis fragilis), jež bledý (Erinaceus concolor), piskor lesný (Sorex araneus), veverica stromová (Sciurus vulgaris).