CHA Rudava

Názov: Chránený areál Rudava
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Rudava – účinnosť od 1.2.2011
Výmera: 1958,66 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský, Trnavský
Okres: Malacky, Senica
Katastrálne územie: Šranek, Záhorie, Nivky, Obora, Studienka, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Sološnica
Prekryv s inými chránenými územiami:
  • územie európskeho významu SKUEV0163 Rudava
  • ramsarská lokalita Alúvium Rudavy
Stupeň ochrany prírody:
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody:

Vyhlasovací predpis.

Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný a schválený.
Ochranné pásmo: žiadne

Celé územie CHA Rudava je totožné s  územím európskeho významu SKUEV0163 Rudava.

Predmet ochrany prírody:

  • biotopov európskeho významu:  Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár (3140), Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340), Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách (4030), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidentition p.p. (3270), Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Bezkolencové lúky (6410)
  • biotopov národného významu: Ls7.4 Slatinné jelšové lesy, Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo -borovicové lesy, Lk10 Vegetácia vysokých ostríc
  • druhov európskeho významu: Hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii), pižmovec hnedý (Osmoderma eremita), roháč obyčajný (Lucanus cervus), Rhysodes sulcatus, pásikavec (Cordulegaster heros), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous), modráčik krvavcový (Maculinea teleius), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), vážka (Leucorrhinia pectoralis), klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia), pásikavec (Cordulegaster heros), šidielko (Coenagrion ornatum), boleň dravý (Aspius aspius), čík európsky (Misgurnus fossilis), mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), pĺž severný (Cobitis taenia), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), ropucha zelená (Bufo viridis), skokan štíhly (Rana dalmatina), skokan ostropyský (Rana arvalis), skokan zelený (Rana kl. esculenta), rosnička zelená (Hyla arborea), jašterica bystrá (Lacerta agilis), jašterica zelená (Lacerta viridis), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka fŕkaná (Natrix tesselata), vydra riečna (Lutra lutra), bobor vodný (Castor fiber), večernica pozdná (Eptesicus serotinus), netopier obyčajný (Myotis myotis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), kuna lesná (Martes martes), večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), netopier vodný (Myotis daubentonii), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), netopier brandtov (Myotis brandtii), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier riasnatý (Myotis nattereri), večernica pozdná (Eptesicus serotinus), netopier fúzatý (Myotis mystacinus), raniak malý (Nyctalus leisleri)
  • druhov národného významu: ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus), ropucha zelená (Bufo bufo), mlok obyčajný (Triturus vulgaris), slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix), diablik močiarny (Calla palustris), ostrica oblastá (Carex diandra), ostrica plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), nátržnica močiarna (Comarum palustre), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), rosička okruholistá (Drosera rotundifolia), kruštík močiarny (Epipactis palustris), horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe), perutník močiarny (Hottonia palustris), kosatec sibírsky (Iris sibirica), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), bielokvet močiarny (Parnassia palustris), všivec Oederov (Pedicularis palustre), vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza incarnata), pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris), hrachor panónsky (Lathyrus pannonicus), plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata), barička močiarna (Triglochin palustre), bublinatka obyčajná (Utricularia vulgaris), bublinatka menšia (Utricularia minor), klinček neskorý (Dianthus serotinus), lekna biele (Nymphaea alba), veronika štítovitá (Veronica scutellata), iskerník veľký (Ranunculus lingua), ostrica Hartmannova (Carex hartmanii)

Fotografie: