CHA Mešterova lúka

 

Názov: Chránený areál Mešterova lúka
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2011 z 23. marca 2011 – účinnosť od 1.4.2011
Výmera: 133,50 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Červený kríž, Malacky
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody:

Vyhlasovací predpis.

Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný a schválený.
Ochranné pásmo: žiadne

Celé územie CHA Mešterova lúka je totožné s  územím európskeho významu SKUEV0170 Mešterova lúka.

Predmet ochrany prírody:

  • biotopov európskeho významu: Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy (kód NATURA 9190), Vo3 Prirodzené dystrofné stojaté vody (kód NATURA 3160), Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (kód NATURA 7140).
  • biotopov národného významu: Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy, Ls7.4 Slatinné jelšové lesy.
  • druhov európskeho významu: pijavica lekárska (Hirudo medicinalis), vážka Leucorrhinia pectoralis, fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), Rhysodes sulcatus, ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina), skokan ostropyský (Rana arvalis), skokan zelený (Rana kl. esculenta), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), užovka hladká (Coronella austriaca), jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), večernica pozdná (Eptesicus serotinus), netopier vodný (Myotis daubentoni), netopier obyčajný (Myotis myotis), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), večernica parková (Pipistrellus nathusii), večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), večernica pískavá (Pipistrellus pygmaeus).
  • druhov národného významu: bublinatka (Utricularia vulgaris), perutník močiarny (Hottonia vulgaris), sitina cibuľkatá pravá (Juncus bulbosus), pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris), kostrava Dominova (Festuca dominii), papraď hrebenatá (Dryopteris cristata), očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový (Hipparchia semele), kováčik (Brachygonus megerlei), húseničiar pižmový (Calosoma sycophanta), zlatoň ligotavý (Cetonischema aeruginosa), fuzáč zavalitý (Ergates faber faber), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis holdhausi), slepúch lámavý (Anguis fragilis), piskor lesný (Sorex araneus), veverica stromová (Sciurus vulgaris).

Fotografie: