CHA Marhecké rybníky

 

Názov: Chránený areál Marhecké rybníky
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2009 zo 17.12.2009 – účinnosť od 15.1.2010
Výmera: 57,48 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Malacky
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 3
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody:

Vyhlasovací predpis.

Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: žiadne

Celé územie CHA Marhecké rybníky je totožné s  územím európskeho významu SKUEV0121 Marhecké rybníky.

Predmet ochrany prírody:

  • biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár (3140)
  • druhov európskeho významu: Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus, Rhysodes sulcatus, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Hyla arborea, Rana arvalis, Rana dalmatina, Lacerta agilis, Nyctalus noctula, Pipistrellus pygmaeus, Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii, Myotis myotis, Myotis daubentoni, Martes martes,
  • biotopov národného významu: Ls7.4 Slatinné jelšové lesy
  • druhov národného významu: Isolepis setacea, Pseudognaphalium luteoalbum (syn. Gnaphalium luteoalbum), Juncus kochii (syn. Juncus bulbosus subsp. kochii), Nymphaea alba, Hirudo medicinalis, krasoň jelšový (Dicerca alni), Ergates faber faber, Menephilus cylindricus, Bufo bufo, Rana kl. esculenta, Natrix natrix.