CHA Kotlina

 

Názov: Chránený areál Kotlina
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 4/2010 z 28. decembra 2010
Výmera: 616,69 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský, Trnavský
Okres: Malacky, Senica
Katastrálne územie: Šranek, Cerová-Lieskové, Hlboké
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
Program starostlivosti o MCHÚ: vypracovaný a schválený
Ochranné pásmo: žiadne

Celé územie CHA Kotlina tvorí súčasť územia európskeho významu SKUEV0173 Kotlina. Prevažná väčšina chráneného územia sa nachádza vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie.

 

Predmet ochrany prírody:

  • biotopov európskeho významu: Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (kód NATURA 91F0), Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (kód NATURA 91E0*), Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske (kód NATURA 91G0*), Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy (kód NATURA 9190), Pi1 Vnútrozemské panónske pieskové duny (kód NATURA 2340), Kr1 Vresoviská (kód NATURA 4030), Vo3 Prirodzené dystrofné stojaté vody (kód NATURA 3160), Vo4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (kód NATURA 3260), Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (kód NATURA 7140), Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (kód NATURA 6510).
  • biotopov národného významu: Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy, Ls7.4 Slatinné jelšové lesy, Lk10 Vegetácia vysokých ostríc.
  • druhov európskeho významu: pižmovec hnedý (Osmoderma eremita), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), Rhysodes sulcatus, roháč obyčajný (Lucanus cervus), pĺž severný (Cobitis elongatoides), lopatka dúhová (Rhodeus amarus), ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina), skokan ostropyský (Rana arvalis), skokan zelený (Rana kl. esculenta), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka stromová (Elaphe longissima), jašterica bystrá (Lacerta agilis), jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica živorodá (Lacerta vivipara), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), večernica pískavá (Pipistrellus pygmaeus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier fúzatý/Brandtov (Myotis mystacinus/brandti), večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), netopier vodný (Myotis daubentonii), bobor vodný (Castor fiber), kuna lesná (Martes martes).
  • druhov národného významu: očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový (Hipparchia semele), kováčik (Brachygonus megerlei), húseničiar pižmový (Calosoma sycophanta), zlatoň ligotavý (Cetonischema aeruginosa), krasoň dubový (Eurythyrea quercus), fuzáč zavalitý (Ergates faber faber), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis holdhausi), slepúch lámavý (Anguis fragilis), piskor lesný (Sorex araneus), veverica stromová (Sciurus vulgaris).