CHA Jubilejný les

Názov: Chránený areál Jubilejný les
Vyhlásenie CHÚ: Nariadenie ONV v Senici č. 63/86 z 25. apríla 1986
Výmera: 14,98 ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Katastrálne územie: Šaštín
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:
  • 2
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný iba ako súčasť programu starostlivosti o územie európskeho významu SKUEV0213 Kazarka., ale proces schvaľovania ešte nebol zahájený.
Ochranné pásmo: žiadne

Celý CHA Jubilejný les tvorí časť územia európskeho významu SKUEV0213 Kazarka.

Predmet ochrany prírody:

Táto časť lesa bola vyhlásená za chránenú najmä kvôli svojej historickej a dendrologickej hodnote. Jubilejný les je výnimočný skladbou drevín a bylín. Nájdeme v ňom dreviny, ktoré sú pre tento región netypické a nepôvodné, ako napríklad dúglaska tisolistá (Pseudotsuga menziensii), orech čierny (Juglans nigra), borovica vejmutovka (Pinus strobus), dub červený (Quercus rubra), dub močiarny (Q. palustris) a iné  V roku 1928 sa na počesť 10. výročia založenia Československej republiky vysadilo viacero takýchto, tzv. „jubilejných hájov“ po celom území Československa. Tento sa zachoval v (pomerne) dobrej kvalite až do dnešných čias.