CHA Devínské jazero

 

Názov: Chránený areál Devinské jazero
Vyhlásenie CHÚ:
Nariadením vlády SR č. 33/2021 Z. z.
Výmera: 1268,9 ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Vysoká pri Morave, Stupava, Borinka, Bystrická hora, Mást III, Vačková,
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody:  
Posledný právny predpis, ktorý upravuje stupeň ochrany prírody: Nariadenie vlády č. 33/2021 Z.z.
Program starostlivosti o MCHÚ: Spracovaný a schválený ako  program starostlivosti o územie európskeho významu SKUEV0313 Devínske jazero.
Ochranné pásmo: nie je stanovené ochranné pásmo

 

Územie je situované na ľavom brehu rieky Morava, južne od obce Vysoká pri Morave. Predstavuje jeden z najzachovalejších celkov lužných lesov, siete mŕtvych ramien a zaplavovaných aluviálnych lúk v strednej Európe. Územie je súčasťou inundačného územia rieky Moravy. Tým sa pre väčšinu lesných spoločenstiev, ale aj nelesnú močiarnu vegetáciu vytvorili špecifické pôdno-ekologické podmienky. Pre lesné fytocenózy to znamená vývoj len na základe kolísavej hladiny podzemnej vody, pre vodnú a močiarnu vegetáciu nerušený proces zarastania na relatívne pokojných vodách mŕtvych ramien. Lokalita sa nachádza v Bratislavskom kraji, v juhozápadnej časti okresu Malacky.

Predmet ochrany prírody:

Biotopy európskeho významu: Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0*), Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Vo1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletra uniflorae alebo Isoeto-nanojuncetea (3130), Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Br5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Lk8 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510).

Biotopy národného významu: Lk10 Vegetácia vysokých ostríc, Kr9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek, Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd.

Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: kotúľka štíhla (Anisus vorticulus), korýtko riečne (Unio crassus), klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia), kobylka (Isophya costata), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), pĺž severný (Cobitis taenia), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), kolok vretenovitý (Zingel streber), kunka červenobruchá (Bombina bombina), mlok dunajský (Triturus dobrogicus), netopier obyčajný (Myotis myotis), vydra riečna (Lutra lutra), bobor vodný (Castor fiber), skokan krátkonohý (Rana lessonae), skokan rapotavý (Rana ridibunda), rosnička zelená (Hyla arborea), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), netopier vodný (Myotis daubentoni).

Biotopy druhu rastliny európskeho významu: lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens).

Biotopy druhov rastlín národného významu: hrachor močiarny (Lathyrus palustris), tomkovica plazivá (Hierochloë repens).

Biotopy druhov živočíchov národného významu: štítovec jarný (Lepidurus apus), ucholak veľký (Labidura riparia), modlivka zelená (Mantis religiosa), kováčik (Brachygonus megerlei), mlok bodkovaný (Triturus vulgaris), užovka obojková (Natrix natrix).

Predmetom ochrany je aj komplex významných anorganických javov vzniknutých činnosťou rieky nížinného typu a komplex aluviálnych lúk a lužných lesov, mŕtvych ramien a riečnych terás.