CHA Devínske alúvium Moravy

Názov: Chránený areál Devínske alúvium Moravy
Vyhlásenie CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Bratislave č. 5/1999 z 3.9.1999
Výmera: 253,16  ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV.
Katastrálne územie: Devínska Nová Ves, Devín
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody: 2, 3, 4

mapka- stupne územnej ochrany

Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: žiadne

Chránený areál bol pôvodne vyhlásený podľa zákona č 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vtedy ešte neboli uzákonené stupne ochrany prírody. Od roku 2002 platí nový zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z., ktorý úž legislatívne zadefinoval stupne ochrany prírody, čo vyvolalo potrebu priradiť konkrétne stupne aj k existujúcim chráneným územiam. V tomto zmysle Krajský úrad ŽP v Bratislave vydal 12.5.2004 Vyhlášku č. 1/2004, ktorá stanovila, že v CHA Devínske alúvium Moravy bude platiť 4. stupeň ochrany prírody. Ešte v tom istom roku, 14. júla 2004, vyšiel Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 , ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Z tohto dokumentu vyplýva, že existujúci CHA je čiastočne prekrytý dvomi územiami európskeho významu, pričom v každom z nich platí iný stupeň ochrany prírody – SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy (3. stupeň OP) a SKUEV0314 Morava (2 stupeň OP) Keďže na ostatnej časti chráneného územia platí stále 4. st. OP, tak dôsledkom týchto legislatívnych zmien momentálne platia na území CHA Devínske alúvium Moravy tri rôzne stupne ochrany prírody – 2, 3 a 4. Graficky je to znázornené v priloženej mapovej prílohe.

Predmet ochrany prírody:

Územie je vyhlásené z dôvodu zabezpečenia ochrany prírodného prostredia inundačného pásma rieky Moravy s jej ramennou sústavou, ochrany lúčnych, močiarnych a lesných biotopov ako aj typického rázu nížinnej lužnej krajiny. Na území sa nachádza množstvo vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov.