CHA Budkovianske rybníky

 

Názov: Chránený areál Budkovianske rybníky
Vyhlásenie CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Senici č. j. 488/OÚŽP.167/1994-Gš zo 16.8.1994
Výmera: 14,0744  ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Katastrálne územie: Holíč, Radimov
Prekryv s inými chránenými územiami: nie
Stupeň ochrany prírody: 4
Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: žiadne

 

 

Predmet ochrany prírody:

Budkovianske rybníky tvoria sústavu rybníčkov, ktoré sú zásobované Budkovianskym potokom, ale najmä zrážkami. Rybníky majú bohato vyvinutú močiarnu a vodnú vegetáciu, ako aj sprievodnú vegetáciu vzrastlých drevín. Vďaka tomu tento priestor poskytuje vhodné podmienky pre výskyt a rozmnožovanie mnohých druhov živočíchov, najmä vtákov. Veľký význam má aj súvislá vzrastlá zeleň (stromy a kry), ktorá chýba v okolitej krajine, keďže je intenzívne poľnohospodársky využívaná.