CHA Bežnisko

Názov: Chránený areál Bežnisko
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 5/2012 z 29.10.2012
Výmera: 922,31  ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Záhorie
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody: 3
Program starostlivosti o MCHÚ: vypracovaný a schválený
Ochranné pásmo: žiadne

Hranica CHA Bežnisko je totožná s hranicou územia európskeho významu SKUEV0172 Bežnisko.

Územie je vyhlásené z dôvodu ochrany:

  • biotopov európskeho významu: Pi1 Vnútrozemské panónske pieskové duny (kód NATURA 2340), Kr1 Vresoviská (kód NATURA 4030), Ls3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (kód NATURA 91I0*)
  • biotopu národného významu: Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy
  • druhov európskeho významu: modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus), užovka hladká (Coronella austriaca), ropucha zelená (Bufo viridis), jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier Brandtov (Myotis brandti), netopier fúzatý (Myotis mystacinus), netopier hrdzavý (Nyctalus noctula), netopier stromový (Nyctalus leisleri)
  • druhov národného významu: tarica kopcová Gmelinova (Alyssum montanum subsp. gmellinii), basia vlnokvetá (Bassia laniflora), plošticosemä lesklé (Corispermum nitidum), lykovec voňavý (Daphne cneorum), klinček neskorý (Dianthus serotinus), stavikrv piesočný (Polygonum arenarium), poniklec lúčny český (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica), sklerant trváci
    (Scleranthus perennis), hadomor purpurový (Scorzonera purpurea), kolenec jarný (Spergula morisonii), kavyľ Ivanov (Stipa joanis), tezdálka piesočná (Teesdalia nudicaulis), vstavač počerný pravý (Orchis ustulata subsp. ustulata), kosatec dvojfarebný (Iris variegata), hríb Quéletov (Boletus queletii), hríb purpurový (Boletus rhodoxanthus), dobuľka pieskomilná (Psathyrella ammophila), sliziak ružový (Gomphidius roseus), lupeňopórovec červenožltý (Phylloporus rhodoxanthus), očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový (Hipparchia semele), očkáň piesočný (Hipparchia statilinus), očkáň hájový (Hyponephele lupina), vretienka smldníková (Zygaena cynarae), (kováčik (Brachygonus megerlei), húseničiar pižmový (Calosoma sycophanta), zlatoň ligotavý (Cetonischema aeruginosa), fuzáč zavalitý (Ergates faber faber), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis holdhausi), krasoň (Dicerca moesta), potemník (Menephilus cylindricus), fuzáč (Purpuricenus kaehleri), májka obyčajná (Meloe proscarabeus), májka fialová (Meloe violaceus), májka (Meloe rugosus), pamodlivka dlhokrká (Mantispa styriaca), slepúch lámavý (Anguis fragilis), jež bledý (Erinaceus concolor), piskor lesný (Sorex araneus), veverica stromová (Sciurus vulgaris).