CHA Bahno

Názov: Chránený areál Bahno
Vyhlásenie CHÚ: Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2011 z 21. marca 2011
Výmera: 49,65  ha
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Katastrálne územie: Borský Peter
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupne ochrany prírody:
Program starostlivosti o MCHÚ: vypracovaný a schválený
Ochranné pásmo: žiadne

Hranica CHA Bahno je totožná s hranicou územia európskeho významu SKUEV0115 Bahno.

Územie je vyhlásené z dôvodu ochrany:

 • biotopov európskeho významu: Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske (kód NATURA 91G0*),
  Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy (kód NATURA 9190), Vo3 Prirodzené dystrofné
  stojaté vody (kód NATURA 3160), Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (kód NATURA 7140).
  biotopov národného významu: Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy, Ls7.4
  Slatinné jelšové lesy.
 • druhov európskeho významu: vážka (Leucorrhinia pectoralis), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo),
  plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), rosnička zelená (Hyla
  arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina), skokan ostropyský (Rana arvalis), skokan krátkonohý
  (Rana lessonae), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica
  obyčajná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula),
  večernica pískavá (Pipistrellus pygmaeus), netopier vodný (Myotis daubentoni), netopier
  fúzatý/Brandtov (Myotis mystacinus/brandti), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus).
 • druhov národného významu: očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový
  (Hipparchia semele), kováčik (Brachygonus megerlei), húseničiar pižmový (Calosoma
  sycophanta), zlatoň ligotavý (Cetonischema aeruginosa), fuzáč zavalitý (Ergates faber faber),
  nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis holdhausi), slepúch lámavý (Anguis fragilis), skokan
  zelený (Rana kl. esculenta), mlok obyčajný (Triturus vulgaris), piskor lesný (Sorex araneus).