Revitalizácia rieky Rudavy pri Veľkých Levároch pokračuje

Revitalizácia rieky Rudavy pri Veľkých Levároch pokračuje

Poznáte skutočnú rieku? Rieky v minulosti tiekli ako chceli a jej brehy boli plné stromov. Takých riek máme bohužiaľ stále menej. Už takmer polovica slovenských riek nie je v dobrom ekologickom stave – vyrovnali sme ich korytá, vybetónovali brehy, postavili na nich viac ako tisíc bariér. Práve rieka Rudava na Záhorí vo Vojenskom priestore Záhorie je zaujímavá i tým že tu máme možnosť vidieť ako vyzerali v minulosti neupravované toky – meandre, nespevnené brehy. Bohužiaľ spodný úsek toku Rudavy po sútok s riekou Moravou sa už ľudským zásahom nevyhol – bol napriamený, spevnený breh betonovým dlažobným opevnením.

Preto bola už dlhšiu dobu snaha aspoň časť Rudavy zbaviť betónového dlažobného opevnenia, tak aby mohla voľnejšie tiecť krajinou, nie ako napriamený, zastabilizovaný tok. Rudava je totiž významná rieka, tečúca z Karpát do Moravy a spolu s ňou do Dunaja. Spoluvytvára teda spolu s inými prítokmi Dunaja tečúcimi z Álp tzv. alpsko-karpatský riečny koridor, ktorý slúži mnohým významným živočíšnym druhom a ich populáciám. Z nich sa oplatí spomenúť napríklad vzácnu mihuľu ukrajinskú, podustvu severnú alebo užovku fŕkanú. Migračný koridor však funguje len v prípade, že je rieka v dobrom stave a jej tok a brehy dokážu živočíchy naozaj využívať. Spodný úsek Rudavy bol donedávna bariérou v migrácii živočíchov, v napriamenom – vydláždenom toku sa podľa monitoringov nenachádzalo takmer nič. Obnova spodného úseku rieky je realizovaná v rámci projektu Interreg SK-AT – Alpsko-karpatský riečny koridor. Na obnove toku sa podieľa Bratislavské ochranárske združenie (BROZ), Výskumný ústav vodného hospodárstva, Štátna ochrana prírody Správa CHKO Záhorie a Katedra vodného hospodárstva krajiny STU v Bratislave.