Ramsarský dohovor o mokradiach

Ramsarský dohovor o mokradiach

Dňa 2.2.2022 si pripomenieme 51 výročie prijatia Ramsarského dohovoru o mokradiach, ktorý bol prvý z novodobých globálnych medzinárodných dohovorov na ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov. Civilizačné trendy viedli k premene a často k likvidácii existujúcich mokradí. Dôvodom týchto aktivít bola najmä premena mokradí na produkčnú, alebo inak “rozumne” využitú pôdu. Situácia sa stala kritickou, čoho dôsledkom bola nutnosť pristúpiť k medzinárodnej spolupráci pri ochrane a rozumnom využívaní mokradí. Zákonný rámec týmto snahám poskytol Dohovor o mokradiach podpísaný zmluvnými stranami v roku 1971 v Iránskom meste Ramsar (preto aj Ramsarský dohovor). Členské krajiny sa zaviazali chrániť mokrade na svojom území vypracovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k existujúcim mokradiam. Osobitným záväzkom je prihlásenie vybratých mokradí na zápis do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu.

Slovenská republika pristúpila k dohovoru 2. júla 1990 ešte ako súčasť Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Slovenská republika má v zozname zapísaných 14 mokradí medzinárodného významu, z toho dve sa nachádzajú na Záhorí.

 Mokrade majú v krajine nepopieratelný význam a preto je potrebné ich zachovať i pre budúce generácie.