Osádzanie ďalších búdok pre dravce

Osádzanie ďalších búdok pre dravce

Dňa 26.11.2020 osadili zamestnanci Správy CHKO Záhorie štyri búdky určené pre dravé vtáky (predovšetkým sokol myšiar a myšiarka ušatá) v remízke v blízkosti PR Bogdalicky vršok. Prírodná rezervácia Bogdalicky vršok bol vyhlásený na ochranu zvyšku zachovalého lužného lesa s pestrou bylinnou vegetáciou. Nachádza sa na Záhorskej nížine na alúviu rieky Morava pri obci Suchohrad.

Dravé vtáky zmierňujú vplyv drobných hlodavcov, ktoré sú považované za škodcov poľnohospodárskych plodín a sú rozhodne prijateľnejšie ako nadmerné použitie chémie škodiacej pôde, živočíchom a v konečnom dôsledku aj ľuďom. Za škodcov poľnohospodárskych plodín je považovaný i hraboš, ktorý tvorí významnú zložku potravy tzv. myšolovných druhov. Tieto druhy majú svoju obľubu v „myšiach“ dokonca zakotvenú v názve – myšiak hôrny, sokol myšiar, myšiarka ušatá, myšiarka močiarna.  Jediná myšiarka ušatá dokáže totiž napríklad zachrániť až 1,5 tony obilia ročne.