Odstraňovanie pajaseňa žliazkatého a krídlatky

Odstraňovanie pajaseňa žliazkatého a krídlatky

 

V dňoch 10. až 14.9.2018 sa zamestnanci Správy CHKO Záhorie venovali manažmentovým opatreniam, odstraňovaniu nepôvodného pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) a krídlatky (Fallopia sp.) v chránených areáloch Rudava a Marhecké rybníky a území európskeho významu Široké. Na lokalite Marhecké rybníky odstraňovali krídlatku  v spolupráci s Vojenskými lesmi a majetkami, ktoré zabezpečili pokosenie porastu krídlatky.

Pajaseň žliazkatý je rýchlorastúci opadavý listnatý strom dorastajúci až do výšky 20-25 m. Je jedným z najrozšírenejších introdukovaných ázijských druhov na Slovensku a v Európe vôbec. Druh má vďaka rýchlemu rastu potenciál tvoriť husté zárasty a vytláčať pôvodnú vegetáciu. Spolupôsobiť môže aj alelopatický účinok výlučkov kôry koreňov, ktorý reguluje uchytenie konkurenčných druhov.

Krídlatka je trváca, dvojdomá rastlina pôvodom z východnej Ázie, ktorá vytvára na miestach svojho výskytu rozsiahle nepreniknuteľné porasty krovitého vzrastu s výškou viac ako 100 cm. Na Slovensku sa najčastejšie vyskytuje pozdĺž vodných tokov a ciest, na synantropných stanovištiach, v intravilánoch miest a obcí. Pozdĺž tokov sa postupne šíri aj do horských dolín, kde vytláča pôvodné druhy. Poškodzuje pôvodné brehové spoločenstvá zhoršovaním ich svetelných podmienok, zmenami v pôdnych podmienkach a produkciou allelochemikálií.

Fotodokumentácia: