Obnova lúčneho biotopu v chránenom areáli Rudava

Obnova lúčneho biotopu v chránenom areáli Rudava

Alúvium stredného toku riečky Rudava na Záhorskej nížine patrí k hodnotným prírodným lokalitám. Z nelesných spoločenstiev najvyššou biodiverzitou oplývajú slatinné močaristé lúky. Úpadok tradičného hospodárenia spôsobil zarastanie lúk a pasienkov náletovými kríkmi a inváznymi rastlinami. V dôsledku toho sa výrazne znižuje biodiverzita – miznú kvety, liečivé byliny, motýle aj spevavé vtáky. Preto sa zamestnanci Správy CHKO Záhorie rozhodli obnoviť lúčny biotop pri osade Holbičky, ktorý práve kvôli chýbajúcemu manažmentu postupne zarastal krovinami a inváznymi druhmi ako zlatobyľ obrovská či astra. Pokosením sa podarilo vyčistiť plochu približne 0,5 ha. V budúcnosti bude možné plochu využiť na kosenie respektíve prepásanie dobytka miestnym poľnohospodárom.