Obnova Lakšárskej duny

Zachovalý úsek pieskovej duny s bohatým zárastom lišajníkov - dutohlávok (Cladonia)

Súčasťou Záhoria nie sú len pre mnohých neodmysliteľné borovicové lesy, ale aj fragmenty “púštnej krajiny”- pieskové duny. Jedna z posledných zachovaných tzv. pohyblivých pieskových dún sa nachádzala pri obci Lakšárska Nová Ves. Bolo to však pred vyše 60 rokmi, kedy tu prvé botanické mapovania realizoval botanik Eduard Krippel. Rastie tu veľmi vzácna pieskomilná vegetácia a zistených tu bolo viac ako 200 druhov psamofilných živočíchov (psamofilný – žijúci na piesočnatých pôdach). Dnes je už táto duna husto zarastená borovicou a na západnej strane aj nepôvodnými a zároveň inváznymi drevinami agátom a pajaseňom. Zároveň si túto zaujímavú lokalitu niektorí obyvatelia bohužiaľ pomýlili zo “zberným dvorom” pre komunálny odpad ? .
Tento rok sme v rámci CHKO Záhorie zamerali svoju pozornosť na vzácne nelesné biotopy. Na Záhorí sú to najmä vnútrozemské panónske pieskové duny.Koncom leta sme sa zamerali na odstraňovanie inváznych drevín a v jeseň na presvetlenie borovíc, vyvetvovanie, odstraňovanie hrabanky, ktorá je nežiadúcim zdrojom živín. Okrem toho sme na celej dune vyzbierali stovky kg. komunálneho odpadu. Práve vďaka odstráneniu hrabanky príde k zvýšeniu populácií chránených populácií rastlín a lišajníkov. Manažmenty boli realizované v rámci operačného programu kvalita životného prostredia. Odpadky boli odstraňované v spolupráci s obcou Lakšárska Nová Ves.
V roku 2023 chceme s manažmentom pokračovať a plánujeme usporiadať aj podujatia pre deti a verejnosť v rámci envirovýchovy.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri záchrane týchto cenných biotopov a obnove tejto krásnej lokality.